Kiểm soát ra vào

AC-1000

Thiết bị đọc thẻ, sử dụng mã PIN

Thông tin chi tiết

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm